Octubre 23, 2019

Política de Privacitat CAT

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: ALVITALL PLEGAT I SOLDAT, S.L.

NIF: B-67.329.383

Adreça postal: AVDA. CAN SUCARRATS, 95 (POL. IND. COVA SOLERA)

(08191) RUBÍ

Telèfon: 93 640 46 12

Correu electrònic: alvitall@alvitall.com

Dades de contacte del responsable de Privacitat:   AVDA. CAN SUCARRATS, 95  (POL. IND. COVA SOLERA) – 08191 RUBÍ  alvitall@alvitall.com

FINALITAT AMB LA QUAL ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

 • Gestió administrativa i comercial de clients i proveïdors
 • Gestió i comunicació de les consultes al web
 • Captació d’imatges per garantir la seguretat de les persones i béns

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran:

 • Les imatges es conservaran per un temps màxim de 30 dies.
 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejats
 • En el moment en què expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïts.

LEGITIMACIÓ PER EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

 • El tractament es realitza en base a una relació contractual
 • El tractament es realitza sobre la base del consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN

 • Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a ALVITALL plegat I SOLDAT, SL, així com als tercers necessaris amb els quals sigui obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ALVITALL plegat I SOLDAT, S.L. està tractant dades personals que li interessin, o no
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, en tot cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recaptats
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstància que preveu l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservessin per l’exercici o la defensa de reclamacions
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals, que li incumbeixin, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable tirlos a otro responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

 • Mediante un escrito dirigido a ALVITALL PLEGAT I SOLDAT, S.L., AVDA. CAN SUCARRATS, 95 (POL. IND. COVA SOLERA) (08191) RUBÍ
  Mediante un escrito dirigido a ALVITALL PLEGAT I SOLDAT, S.L. a la dirección de correo electrónico: alvitall@alvitall.com.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ HI HA?

 • Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades